safe.metadata.test.test_output_layer_metadata module